Eenmalige opdrachten

In bepaalde gevallen moet de informatie die voortvloeit uit de boekhouding gecontroleerd worden door een onafhankelijke derde. De accountant mag een dergelijke verklaring afgeven die een oordeel velt over de betrouwbaarheid van de gegevens.

De wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen bepaalt de specifieke opdrachten die een accountant-belastingconsulent mag uitoefenen bij wet.

Artikels wetboek:

Artikel 34, de functie van accountant bestaat erin:
De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privéondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van elke belanghebbende persoon of instelling, de volgende opdrachten uit te voeren :

  1. alle boekhoudstukken nazien en corrigeren;
  2. zowel privé- als gerechtelijke expertise met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoud technische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;
  3. boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen organiseren en advies verstrekken inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;
  4. de boekhouding van derden organiseren en voeren;
  5. de in artikel 38 bedoelde werkzaamheden, met uitzondering van de in artikel 38, 3°, bedoelde werkzaamheden voor ondernemingen waarin hij opdrachten bedoeld in 6° en in artikel 37, eerste lid, 2°, verricht;
  6. de opdrachten andere dan deze bedoeld in 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.”

 

Artikel 38, De functie van belastingconsulent bestaat erin:

  1. advies te verstrekken in alle belastingaangelegenheden;
  2. belastingplichtigen bij te staan bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;
  3. belastingplichtigen te vertegenwoordigen.