Actueel

Insolventierecht

Insolventierecht vs. accountant

Overeenkomstig de wet op de continuïteit van de ondernemingen (WCO) moet de accountant zijn cliënten er op attent maken indien de continuïteit van de onderneming in het gedrang komt.
Wanneer er een dreigende discontinuïteit wordt vastgesteld moet er een brief naar de cliënt verstuurd worden. Hierin wordt de cliënt gevraagd om binnen een termijn van één maand de nodige maatregelen te treffen om de continuïteit van de onderneming voor een minimumduur van twaalf maanden te waarborgen.
Van dit laatste moet de cliënt de accountant ook op de hoogte brengen. Indien er geen concrete maatregelen worden genomen, moet de accountant de voorzitter van de rechtbank van Koophandel hierover inlichten.
Bij een onderneming in mogelijke discontinuïteit kunnen onderstaande feiten zich voordoen. Let op, deze opsomming is echter niet exhaustief.
• Negatief eigen vermogen of negatief bedrijfskapitaal;
• Grote bedrijfsverliezen of aanzienlijke ontwaarding van activa die cashflow genereren;
• Ongunstige financiële ratio’s;
• Onmogelijkheid om de schuldeisers binnen de termijn te betalen, meer in het bijzonder de RSZ, de btw, de bedrijfsvoorheffing;
• Kredietweigering door leveranciers en eisen tot contante betaling;
• Moeilijkheden om de voorwaarden van de leningen na te komen;
• Aanwijzingen van het zich terugtrekken van een financier of opzegging van een krediet;
• Leningen op termijn die aflopen zonder realistische perspectieven op verlenging of terugbetaling;
• Onmogelijkheid om financiering te krijgen voor de ontwikkeling van nieuwe producten of voor andere essentiële investeringen;
• Wijziging van het boekhoudkundig beleid teneinde de resultaten vervroegd te boeken;
• Terugnemingen van afschrijvingen van waardeverminderingen of van voorzieningen;
• Herwaarderingen;
• Het vertrek van sleutelpersoneel zonder dat in vervanging wordt voorzien;
• Verlies van een belangrijke markt of klant, van een franchise, een concessie of een doorslaggevende licentie of van de hoofdleverancier;
• Tekort aan onontbeerlijke grondstoffen;
• Het niet-naleven van de voorschriften met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal of andere statutaire verplichtingen;
• Zwakke financiële situatie van de moedervennootschap;
• Lopende gerechtelijke procedures tegen de vennootschap die dreigen uit te monden in een uitspraak die ernstige financiële gevolgen zou kunnen hebben;
• ...

03-04-2018